PvdA/GroenLinks heeft in het NHD van 1 februari gelezen over het mogelijke uitstel voor woningbouw in Hensbroek. Het gaat om het artikel “Bisdom ligt opnieuw dwars bij woningbouwplan in Hensbroek. Fors uitstel dreigt voor bouw veertien huizen”. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Woningbouw is een urgent onderwerp in de gemeente Koggenland, zeker in een kleine kern als Hensbroek.

  • Kunt u toelichten waarom de gemeenteraad via de krant kennis neemt van dit feit en niet apart, al dan niet vertrouwelijk is geïnformeerd?

2. De PVDAGL fractie wil vertrouwelijk geïnformeerd worden over financiële aspecten van het niet doorgaan van deze grond verkoop.

  • Welke prijs was er overeengekomen voor dit stuk grond en wat is de prijs die het Bisdom wil hebben ?

3. Kan er worden toegelicht waarom dit een knelpunt is? Is er met een niet bevoegde partij een prijsafspraak gemaakt? Met andere woorden: hoe kan het dat de gemeente denkt een afspraak te hebben en dat deze afspraak wordt ingetrokken? Is het college van mening dat de bijstelling van de prijs economisch niet haalbaar is, of dat er sprake is van een andere reden waarom dit geschil niet kan worden weggenomen? Dit uiteraard na consultatie van de raad. De zaken liggen nu toch in het openbaar op tafel.

4. Aan het slot van het artikel zinspeelt Wethouder den Dolder op een andere locatie voor de school of de woningbouw in Hensbroek.

  • Over welke locatie gaat dit? Heeft de wethouder dit ook gedeeld met de Raad?
  • Hoe groot zou de vertraging zijn van bouwen op een andere locatie?

5. PVDAGL is van mening dat bestuurders zonder last of ruggespraak hun werk moeten kunnen uitvoeren. Er mag geen schijn zijn van belangenverstrengeling. 

In Koggenland komt het vaker voor dat er grondtransacties zijn tussen kerken en de gemeente. Enkele wethouders hebben nevenfuncties bij verschillende kerken en nemen als wethouder deel aan collegevergaderingen waarin besluiten over deze zaken worden genomen of worden voorbereid.
Het mogelijke beeld van verstrengeling van belangen wordt versterkt als wethouders in de krant worden geciteerd vanuit hun nevenfunctie. Onze fractie vindt dat minimaal ongelukkig.

  • Kan worden toegelicht of wethouders, bestuurders van de gemeente Koggenland, hun functie kunnen combineren met een nevenfunctie in besturen van kerken op het moment dat deze kerken ook zakelijke transacties – zoals grondtransacties – met de gemeente voorbereiden en uitvoeren?
  • Is er sprake van een schijn van belangenverstrengeling in de positie van collegeleden in deze casus?

6. Kan de portefeuillehouder integriteit aangeven op welke wijze de spelregels moeten worden uitgelegd of aangescherpt opdat in de volgende raadsperiode de schijn van belangverstrengeling zo goed mogelijk wordt voorkomen?

No tags for this post.