Categorie: Hensbroek

Woningbouw Hensbroek

Afgelopen maandag was er weer een raadsvergadering. Hierin hebben we ingestemd met het bestemmingsplan Pioenhof in Hensbroek. PvdA/GroenLinks vindt het een mooi plan en is blij dat er 45 woningen bijkomen in Hensbroek.

We hebben de zorgen over de verkeersveiligheid gehoord via de zienswijze. Goed dat er nog eens is gekeken naar de verkeerssituatie en dat er aanpassingen zijn voorgesteld. Hier zijn we blij mee. De verbreding van de Julianaweg bij de aansluiting met de Dorpsweg, het aanleggen van een voetpad tussen Pioenhof en de Roodeswerf en de extra grasbetontegels staan eind oktober op de agenda. We vinden het jammer dat deze kosten voor de gemeente zijn en niet zijn opgenomen in de overeenkomst met de projectontwikkelaar.

No tags for this post.

Vragen woningbouw Hensbroek

PvdA/GroenLinks heeft in het NHD van 1 februari gelezen over het mogelijke uitstel voor woningbouw in Hensbroek. Het gaat om het artikel “Bisdom ligt opnieuw dwars bij woningbouwplan in Hensbroek. Fors uitstel dreigt voor bouw veertien huizen”. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Woningbouw is een urgent onderwerp in de gemeente Koggenland, zeker in een kleine kern als Hensbroek.

  • Kunt u toelichten waarom de gemeenteraad via de krant kennis neemt van dit feit en niet apart, al dan niet vertrouwelijk is geïnformeerd?

2. De PVDAGL fractie wil vertrouwelijk geïnformeerd worden over financiële aspecten van het niet doorgaan van deze grond verkoop.

  • Welke prijs was er overeengekomen voor dit stuk grond en wat is de prijs die het Bisdom wil hebben ?

3. Kan er worden toegelicht waarom dit een knelpunt is? Is er met een niet bevoegde partij een prijsafspraak gemaakt? Met andere woorden: hoe kan het dat de gemeente denkt een afspraak te hebben en dat deze afspraak wordt ingetrokken? Is het college van mening dat de bijstelling van de prijs economisch niet haalbaar is, of dat er sprake is van een andere reden waarom dit geschil niet kan worden weggenomen? Dit uiteraard na consultatie van de raad. De zaken liggen nu toch in het openbaar op tafel.

4. Aan het slot van het artikel zinspeelt Wethouder den Dolder op een andere locatie voor de school of de woningbouw in Hensbroek.

  • Over welke locatie gaat dit? Heeft de wethouder dit ook gedeeld met de Raad?
  • Hoe groot zou de vertraging zijn van bouwen op een andere locatie?

5. PVDAGL is van mening dat bestuurders zonder last of ruggespraak hun werk moeten kunnen uitvoeren. Er mag geen schijn zijn van belangenverstrengeling. 

In Koggenland komt het vaker voor dat er grondtransacties zijn tussen kerken en de gemeente. Enkele wethouders hebben nevenfuncties bij verschillende kerken en nemen als wethouder deel aan collegevergaderingen waarin besluiten over deze zaken worden genomen of worden voorbereid.
Het mogelijke beeld van verstrengeling van belangen wordt versterkt als wethouders in de krant worden geciteerd vanuit hun nevenfunctie. Onze fractie vindt dat minimaal ongelukkig.

  • Kan worden toegelicht of wethouders, bestuurders van de gemeente Koggenland, hun functie kunnen combineren met een nevenfunctie in besturen van kerken op het moment dat deze kerken ook zakelijke transacties – zoals grondtransacties – met de gemeente voorbereiden en uitvoeren?
  • Is er sprake van een schijn van belangenverstrengeling in de positie van collegeleden in deze casus?

6. Kan de portefeuillehouder integriteit aangeven op welke wijze de spelregels moeten worden uitgelegd of aangescherpt opdat in de volgende raadsperiode de schijn van belangverstrengeling zo goed mogelijk wordt voorkomen?

No tags for this post.

Informeren gewoon doen

PvdA/GroenLinks geeft inwoners stem terug

Vanuit de molen kijk ik naar de biomassavergister aan de Kooimanweg. De molenaar vertelt over zijn aanstaande verhuizing. “Met pijn in mijn hart vertrek ik”, zegt de molenaar als hij een kop koffie voor me inschenkt. “Kijk, hoe mooi en stil het hier kan zijn! Door de komst van dit biogasbedrijf slapen we niet meer, hebben we stress en gezondheidsklachten. Eén keer is de gemeente langs geweest. Daarna hebben we nooit meer wat van ze vernomen. We hebben geen zin om te wachten totdat de gemeente iets onderneemt. Ik heb geen hoop meer dat er iets veranderd”.

Ik drink van mijn koffie en hoor welke ellende dit biogasbedrijf heeft veroorzaakt. Hoe ze er voorheen woonden en door de komst van dit bedrijf, hun droom door geluidsoverlast en trilling een gevaarlijke nachtmerrie werd.

Bij een familie iets verderop constateer ik scheuren in de muren. Volgens hen ontstaan tijdens de bouw van het biogasbedrijf. Grondwater is toen in grote hoeveelheden onttrokken met alle gevolgen van dien. Volgens het Hoogheemraadschap was hiertoe een melding en registratie nodig. “Niemand die om ons bekommerde”, zegt de eigenaar met verdriet in zijn stem. Hij is de eigenaar van een mooi nog niet zo oud gebouwd huis aan de Uitgang. “We hebben het gevoel dat we niet serieus genomen worden. We horen ook al jarenlang een bromtoon, zelfs op onze slaapkamer, gek worden we ervan, slapen doen we daar niet meer. We staan te boek staan als emotionele zeurpieten. Inmiddels hebben we allerlei deskundigen in de armen genomen om ons te adviseren, het heeft ons bakken met geld gekost. Maar niemand heeft ons nog verteld wat we voor stappen moeten nemen”.

Op 14 mei vindt het debat plaats over het herstelplan landelijk gebied. Op het eerste oog een technische exercitie, over een bestemmingsplan met een aantal noodzakelijke wijzigingen. Ware het niet dat al jarenlang inwoners in de Wogmeer aandacht vragen voor de klachten die zij ondervinden van het biogasbedrijf aan de Kooimanweg. Deze installatie had er met de wetenschap van nu, nooit mogen staan. Zo’n installatie past beter op een bedrijventerrein, op ruime afstand van woningen, waar verkeer makkelijk ontsloten kan worden. PvdA/GroenLinks is dan ook van mening dat bij dit soort vergunningaanvragen, waarbij neveneffecten ontstaan voor mens en milieu, het bestuur haar inwoners veel pro-actiever  moet betrekken. Zowel in het voorproces bij de aanvraag, tussentijds en ook daarna als er mogelijk klachten ontstaan. De gemeente is van mening dat een publicatie in de krant en een informatie-avond voldoende is om haar inwoners te betrekken. PvdA/GroenLinks deelt die mening niet en vindt dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij dit soort planologische keuzes in het landelijk gebied met veel omwonenden,  meer dan nodig is, ze dient dan ook een motie in met de titel “ Informeren gewoon Doen”. En doet tevens een voorstel hoe de betrokkenheid van bewoners geregeld moet worden door de informatieladder te introduceren. Hiermee loopt PvdA/GroenLinks vooruit op de introductie van de omgevingswet die de participatie met inwoners vereist. De wet zal pas in 2021 in werking treden.

Vergisters zetten mest, groente- fruit- en tuinafval en rioolslib om in biogas dat te gebruiken is voor de opwekking van warmte en stroom. De glastuinbouwer kan de stroom gebruiken voor het eigen bedrijf en het overschot leveren aan het stroomnet. De vraag naar groen gas zal sterk stijgen, zeker nu de gaswinning uit het Groninger veld op termijn zal worden gestaakt en het gebruik van fossiele brandstof waaronder aardgas, moet worden teruggedrongen. Groen gas kan een alternatief zijn voor gewoon aardgas. Groen gas is naar het idee van PvdA/GroenLinks een goed alternatief voor grote bedrijven/fabrieken die moeilijk zonder aardgas kunnen en datzelfde geldt voor (de verwarming van) veel oude huizen. Groen gas kan aardgas op termijn vervangen als het na een paar bewerkingen verandert is  van samenstelling. PvdA/GroenLinks is voorstander om op deze wijze gas te produceren,wel vindt ze dat dit soort biogasbedrijven in  een omgeving horen  waar de toeleveranciers van die meststoffen daadwerkelijk in bedrijf zijn zoals op de Greenery of op een bedrijventerrein waar makkelijk zwaar transport, vrachtwagens met meststoffen naartoe kunnen rijden. PvdA/GroenLinks is niet voor het goedkeuren van een  biogasbedrijf wat maar afhankelijk is van één glastuinder. Zo’n bedrijf kan niet renderen zonder dat er ook veel meststoffen van andere glastuinders moet worden omgezet.

In de Wogmeer hebben een aantal inwoners zich verenigd . Ze zijn het zat dat er zoveel zware vrachtwagens op hoge snelheid over hun dijkje denderen. Een maand lang houden ze de transportbewegingen bij. Ze komen op meer dan 20 transporten per dag met soms extreme uitschieters. Ook midden in de nacht wordt er gereden, terwijl de vergunning enkel ruimte biedt tussen 7 uur ‘s ochtend tot 7 uur ‘s avonds. Met het herstelplan mogen er straks niet meer dan 12 vervoersbewegingen per dag zijn, dus 6 transporten in totaal. Daar moet het biogasbedrijf rendabel op kunnen draaien. Want het afval uit het glastuinbouwbedrijf waar dit biogasbedrijf aan gekoppeld is moet per jaar zo’n 12.500 ton afval produceren en heeft daarbij zo’n zelfde aanvoer van elders nodig wil ze voldoende groen gas leveren. Als we van buiten naar binnen kijken zien we een glastuinbouwbedrijf wat niet echt floreert. Er staan geen mooie pioenrozen, chrysanten of andere bloemen te pronken onder het glas. Het is er stil. Dat is raar! Aangezien het biogasbedrijf gebouwd is om het afval van het glastuinbouwbedrijf te gebruiken voor de vergister om zo een fantastisch innovatief energie neutraal staaltje uit te voeren, met veel subsidie van de provincie.

PvdA/GroenLinks vindt dat de vergunningaanvrager zelf eerst aan zet is bij het verstrekken van informatie. Met hulp van de gemeente zal de aanvrager omwonenden actief moeten betrekken, met niet alleen een bekendmaking via een advertentie. Ook als de vergunning is gegeven blijft de aanvrager/eigenaar verantwoordelijk voor de informatie voorziening en zal deze bij klachten en meldingen over het bedrijf verplicht zijn omwonenden opnieuw te betrekken en te komen met maatregelen en voorzieningen. Het gemeentebestuur is en blijft verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. En als die met voeten getreden wordt  zoals hier het geval is, door teveel transportbewegingen dan toegestaan, en ook nog eens na 19 uur ’s zal het bestuur niet alleen bestuursrechtelijk maar ook strafrechtelijk moeten optreden.

PvdA/GroenLinks is van mening dat het pro-actiever communiceren bij dit soort ontwikkelingen noodzakelijk is wil je zorgvuldig omgaan met de gezondheid en leefbaarheid van je inwoners, waarbij op voorhand vergunningaanvragers rekening kunnen houden met de eisen en wensen van de belanghebbenden zodat we voorkomen dat we met elkaar in conflict raken over de juridische (on)mogelijkheden van de vergunning, terwijl het juist moet gaan over: hoe zorgen we ervoor dat ik fijn kan wonen in mijn huis, mijn kinderen veilig naar school kunnen fietsen zonder overlast van het transport.

Met de motie Informeren Gewoon Doen hoopt ze op steun uit de raad om al in de geest van de omgevingswet te acteren en doet zelfs het voorstel om daarvoor een informatieladder te gebruiken.

Saskia Borgers

Informeren gewoon doen NHD

Informeren gewoon doen NHD

No tags for this post.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén