Tag: algemeen

Hee hallo mag ik u wat vragen?

Op een regenachtige dag in november loopt een onderzoeker van de gemeente Koggenland met zijn zuidwester op door een dorp in Koggenland. Eindelijk ziet hij een inwoner. Hee hallo mag ik u wat vragen? wat vindt u van de fysieke leefomgeving? Bent u tevreden? Wat zou u anders willen?

Ziet u het voor zich…. straat interviews, op zo maar een door de weekse dag, wie zou daar lopen? of bij het winkelcentrum, als je net je boodschappen voor de hele week wilt halen, een muntje uit je zak vist en de supermarkt in wilt lopen waar je zo’n enquêteur tegen het lijf loopt die even 5 minuten van je tijd neemt, maar eigenlijk een kwartier met je aan de praat gaat

Terwijl jong en oud dagelijks over het net surft,  gaat Koggenland straat interviews houden en bijeenkomsten plannen in achteraf zaaltjes met een bakkie koffie.

Koggenland heeft zoveel inwoners die verstand van zaken hebben. Jongeren die zich willen uitspreken over de gemeente waar ze groot geworden zijn, ondernemers die dagelijks onderweg zijn om bij hun klanten werk te verrichten. Zij zijn niet degene die u op straat gaat ontmoeten of in een zaaltje daarvoor zullen we echt meer moeten doen om met hen de toekomst van Koggenland te bespreken.

PvdA/GL is van mening dat je niet in algemeenheden kan praten over de toekomst. Wat vindt u van de groene ruimte? Of de kwaliteit van Koggenland. We zijn van mening dat waar zich ontwikkelingen voordoen, veranderingen plaats gaan vinden dat je daar met belanghebbenden en belangstellenden over moet en kan praten. Dan wordt het concreet, kun je dilemma’s en randvoorwaarden bespreken, ga je in gesprek over problemen, kansen en ontwikkelingen. Daar is de omgevingwet en visie ook voor bedoeld. Dat je mogelijkheden creeërt voor ondernemers en ontwikkelaars, maar wel met belanghebbenden (zo staat het expliciet in de wet) en experts/omwonenden doorpraat in samenspraak met de overheid over de consequenties.

Nu wordt het veel luchtfietserij, verspilde energie. Praten om het praten. Zonde van het geld en de tijd. PvdA/GL doet dan ook het voorstel om het voor iedere wijk/dorp concreet te maken en daarbij actoren te zoeken die er iets van moeten vinden, expertise hebben en/of er schade of baat bij een ontwikkeling.

De omgevingsvisie is bedoeld om met elkaar te botsen. De belangen te zien, daar afspraken aan te verbinden, die consequenties hebben voor onze verkenningen en het uiteindelijke beleid

Voor Scharwoude kan dat bijvoorbeeld zijn de komst van de oeverdijk, voor Hensbroek de start van biovergister in het stiltegebied, voor Obdam het nog meer verruimen van een bouwlocatie groter dan Tuindersweijde, voor Spierdijk de komst van locale bedrijven (massage salons, timmerbedrijf, garages) in de lint, voor Ursem de consequenties van de PAS voor de boerenbedrijven die in de Eilandspolder liggen, voor Berkhout de komst van een zonneweide, en ga zo maar door……

Het doel van al deze verkenningen is dat de gemeente gaat praten met inwoners wat zij vinden van de uitgangspunten van ons beleid voor de toekomstige inrichting en keuzes van onze gemeente.

PvdA/GL vindt het van groot belang dat de raad zich eerst heeft uitgesproken over de verkenningen. Zijn dit de uitgangspunten van de raad? Gaan we hiermee de boer op? De verkenningen zijn de uitwerking van de raadsbrede opdracht. Wat PvdA/GL betreft kunnen die verkenningen wel een tandje scherper en dieper. Dat is tot op heden niet gebeurd, enkel met een presentatie. Wat we kunnen doen is deze nogmaals bespreken zodat de KLse inwoners weten waar de raad staat, of we wachten af wat de inwoners zeggen en bepalen dan waar we staan als raad met de uitgangspunten van beleid.

Wij zijn voor het eerste scenario. Eerst helder wat we zelf vinden voordat we naar de inwoners gaan. Wij willen de ambtelijke ondersteuning bedanken voor de zorgvuldige beantwoording van al onze  vragen. Met de beantwoording is ons helder geworden dat velen keuzes en toekomstscenario’s nog open liggen en nog richting kunnen krijgen

Motie: per dorp een omgevingsproef

Karin Rietveld

Karin Rietveld volgt Fred Doodeman op

De eerste maandag in september begint het gemeenteraadswerk weer na de zomerstop.  Fred Doodeman heeft een nieuwe baan gevonden in de duurzaamheidssector en zal daardoor zich minder kunnen bezig houden met duurzaam beleid, maar des te meer meer met duurzaamheid in de praktijk. Daarom hebben wij besloten de organisatie van ons team iets te veranderen.

Karin Rietveld gaat Fred opvolgen in de raad, Fred schuift door naar plaats drie en zal zodoende ook nog af en toe actief in de raad kunnen zijn.  Natuurlijk bedanken we Fred voor zijn raadsinzet en wensen we Karin veel succes met haar nieuwe rol. De gehele nieuwe organisatie is vanaf vier september 2018 als volgt:

 1. Saskia Borgers (in de raad)
 2. Karin Rietveld (in de raad)
 3. Fred Doodeman (fractie vertegenwoordiger, mag af en toe in de raad meedoen)
 4. Frank Scholtens (steun fractie)
 5. Ingrid van Veldhuizen
 6. Robin Wacanno (steun fractie)
 7. Eveline Rutten-Teuben
 8. Sierd van Randen
 9. Piet Arentsen
 10. Arie van den Brand
 11. Frank Schuitemaker

Wilt u ook actief deelnemen aan de verduurzaming en groener maken van Koggenland? Meld u dan als vrijwilliger voor onze fractie PvdA/GroenLinks  via het contactformulier.

PvdA/GL betreurt keuze van fractielid om naar GBK over te stappen

De fractie en steunfractie van PvdA/GroenLinks hebben de afgelopen maanden met elkaar gesproken over onze werkwijze en stijl. We willen een partij zijn die inwoners actief betrekt, meer naar de inwoners toegaat, de boer op gaat, acties onderneemt en eigen initiatieven neemt. Daarin bleken verschillen te zijn tussen Karin vd Gaast en alle andere leden van de fractie en steunfractie. Dat heeft haar doen besluiten niet meer haar werkzaamheden voor PvdA/GroenLinks voort te zetten, maar aan te sluiten bij een andere partij. Dit betreuren wij we hadden graag de zetel voor PvdA/GroenLinks willen behouden, zoals de kiezer heeft gekozen.

 

Uw Stem voor Verandering

GR2018 Poster - PvdA-GroenLinks - v5 finalImpuls aan een Ondernemend en Duurzaam Klimaat

In het Ondernemersdebat van afgelopen week werd het ons wel duidelijk. We zijn nieuw, en hebben ons aan te passen aan de gevestigde orde. Verdergaande maatregelen op duurzaamheid en energie-innovatie worden door de zittende partijen als luchtfietserij beschouwd. Wij van GroenLinks/PvdA met steun van D’66 willen de komende vier jaar met uw stem werken aan een ondernemend en duurzaam klimaat. Zo zijn wij van mening dat Koggenland een aantrekkende werking heeft voor nieuwe inwoners die hier zich willen vestigen vanwege die ambitie. En niet alleen omdat Koggenland een fijne woonplek kan bieden. De uitspraak van de VVD wethouder was dat Koggenland geen krimpregio is en dat ook zeker niet gaat worden als er voldoende nieuwe woningen worden gebouwd. GroenLinks/PvdA vindt dat een naïeve opstelling. Alleen bouwen van woningen helpt niet om nieuwe inwoners aan te moedigen zich hier te vestigen, daar is echt veel meer voor nodig.

We zijn van mening dat we in de raad met uw stem het verschil gaan maken. De afgelopen jaren is ingezet op het meest noodzakelijke, de basis. In onze ogen is dat niet goed genoeg.  Een gemeente, een college een raad moet de komende vier jaar zelf ondernemend en ambitieus zijn, wil ze meer kunnen bieden aan haar inwoners dan een fijne woonplek.

Het toekomstbeeld voor Koggenland is dat steeds meer mensen zorg nodig hebben en de komende tien jaar de bevolkingsgroei daalt. Dat betekent dat we nu slim moeten opereren en zelf ambitievol moeten zijn als gemeente.

Met uw stem doen we dat door in te zetten op een ondernemend en duurzaam klimaat. Daardoor wordt het vestigingsklimaat voor nieuwe investeerders, ondernemers groter, willen mensen zich hier vestigen omdat Koggenland zelf de lat hoog legt op duurzaam bouwen, energie innovatie, gasloos, er in alle dorpskernen een recreatieve groenvoorziening aanwezig is, het basisonderwijs makkelijk naar buiten kan om natuur- en milieueducatie in de praktijk te brengen, veiligheid voor de fietsers wordt gegarandeerd, collectieve vervoer voorzieningen worden gestimuleerd en er een garantieregeling komt voor al die ondernemers die een financieel risico lopen met asbest op hun daken.

Dat is een gemeente waar je wel in wil gaan wonen, je kinderen wilt laten opgroeien en oud wilt worden. En als je dan oud bent en je hebt zorgvoorzieningen nodig kunnen die makkelijk betaalt worden door al die investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan die we of terugverdiend hebben, de duurzame en energie-investeringen, of die de economie hebben doen draaien.

We kijken en denken gewoon anders, we denken andersom. We vertrekken vanuit duurzaamheid, innovatie en klimaatneutraal, waardoor inwoners zich hier willen vestigen. De afgelopen jaren is traditioneel gedacht. Het is nu tijd voor verandering.

Stem voor die verandering!

Namens alle kandidaten op de lijst van PvdA/GroenLinks

Saskia Borgers

Hoe zijn we hier zo zeker van?

Hoe zijn we nou zo zeker over onze zaak dat inwoners ons gedachtegoed ondersteunen? Als u doorklikt op onze site ziet u dat veel inwoners op onze stoel hebben gezeten, en hun verhaal hebben gedaan. Zo vertelde de familie Honer Peerdeman uit Hensbroek over de circulaire economie en stellen zij een ander woonconcept voor. Gingen we op bezoek bij mevrouw de Bekker die een lans breekt om in Ursem een bos te ontwikkelen om in te spelen en te wandelen. Gingen we een kijkje nemen op de Swaluwhof bij Linda en keken naar haar asbestdaken en realiseerden ons dat het inderdaad een kostenpost wordt voor een particulier. Maakten we op de NLDOET dag een wandeling met een aantal bewoners van de Berkenhof en hoorden we hoe weinig ze buiten komen. In al onze campagneweken hebben we mooie, lieve, leuke, enthousiaste reacties gehad. Van betrokken en bevlogen inwoners. We hopen dat we uw stem krijgen zodat we samen met u in de raad waarmaken wat in ons programma staat en waar u zich druk over maakt. We zijn er voor u!

 

 

PvdA-GroenLinks wil debat over de kaders van de visie met nieuwe raad

(kandidaat)raadsleden maken kennis met de Omgevingswet

Afgelopen maandag 15 januari  heeft Karin Rietveld haar debuut gemaakt als kandidaat-raadslid in de gemeenteraad van Koggenland. De  implementatie van de omgevingswet begeleidt door adviesbureau BMC  stond op het programma. Een uitdaging voor zowel de raad als de kandidaat-raadsleden die uitgenodigd waren voor deze sessie.

De omgevingswet is een wet die ruimtelijke projecten in de toekomst meer moet gaan vereenvoudigen en bundelen. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is de bedoeling dat duurzame projecten worden gestimuleerd en dat gemeenten meer ruimte geven aan ondernemers.

Het adviesbureau BMC had twee casussen voor ons voorbereid waar de nieuwe wet mogelijkheden voor kan bieden. Zo was casus 1 een Jeugdhonk en casus 2 een leegstaand pand in het centrum. In het ene geval was er een doortimmerd plan van de jeugd en geen geld en in het andere geval was er een leeg pand in een centrum en een bestemmingswijziging nodig. Met deze twee casu in de binnenzak konden de raadsleden hun ideeën in het licht van de nieuwe wet erop loslaten.

Karin Rietveld in de raad Koggenland

Na het in groepjes uiteengaan presenteerde Karin Rietveld de uitkomsten.

In de discussie werd al snel richting  bouwen gedacht. Er werd niet over  groene ambities, duurzame en sociale ambities gesproken. Wat ons opviel was dat er eigenlijk geen visie lag over de uitgangspunten – de kaders. Wat vinden we belangrijk als gemeente en op basis waarvan kunnen we plannen en projecten beoordelen. Het formuleren van een visie start naar ons idee met het analyseren van  behoeftes van inwoners, bedrijfsleven, ondernemers en belangenorganisatiesWat  wilje als gemeente zowel op de korte alsook  op de lange termijn.

In 2021 zal  de nieuwe omgevingswet een feit zijn. Dit betekent dat we als gemeente een visie moeten hebben waarin staat vermeld welke lokaties we willen ontwikkelen, de omgevingsplannen. Zodat initiatieven zich kunnen richten op deze hotspots – potentiële lokaties om te ontwikkelen. Het doel van de wet is dat ondernemers makkelijker projecten kunnen starten doordat het  eenvoudiger is geworden en diverse wetten zijn geschraptom als ondernemer aan de slag te gaan.

Wat betreft de twee casussen zijn we van mening dat het hebben van een jeugdhonk in Koggenland nodig is. In ons verkiezingsprogramma lees je dat we voorstander zijn dat de jeugd hun eigen plannen maakt. Wel moeten die plannen haalbaar en betaalbaar zijn. De andere casus geeft trouwens genoeg potentie om middelen te genereren voor het jeugdhonk, want een lokatie in het centrum is wel een toplokatie voor woningbouw (en daarmee inkomsten). In ons verkiezingsprogramma is woningbouw niet los te koppelen van duurzaamheid. We zijn voorstander van ecologisch en duurzaam bouwen waarbij tiny houses een woonvorm kan zijn, en groen, natuur en water een belangrijke plek krijgen.

PvdA-GroenLinks is van mening dat het in gesprek gaan met belanghebbenden nodig is om de juiste kaders te stellen. Die kaders willen we graag bespreken in de raad zodat onze schijf van 5 voldoende terug te vinden is in de nieuwe visie. Ook willen we graag vaststellen welke omgevingsplannen we mogelijk willen maken in de gemeente Koggenland.

 

Willem Dreespenning voor Bram Root uit Berkhout

Bram Root met Willen Drees Penning

Bram Root

Afgelopen vrijdag mocht Frank Schuitemaker, huidig fractievoorzitter PvdA namens de partij de zogenaamde Willem Dreespenning overhandigen aan één van de trouwste PvdA leden binnen onze gemeente. De Heer Bram Root uit Berkhout, zelf oud raadslid van dezelfde toenmalige gemeente was blij verrast met dit “eremetaal”.

Op de vraag of hij wist hoelang hij al lid was van de PvdA kwam hij tot de slotsom dat dat toch gauw al zo’n 60 jaar moest zijn. In werkelijkheid is het al ietsje langer ; namelijk maar liefst 65 jaar!

De heer Root heeft in de afgelopen jaren nooit getwijfeld aan zijn lidmaatschap. De PvdA kon altijd op zijn steun rekenen. Door dik en dun, in goede en in slechte tijden. Ook de recente ontwikkelingen -de samenwerking met GroenLinks- kunnen op zijn warme steun rekenen. Op de foto een trotse heer Root, met de zojuist ontvangen Willem Dreespenning.

Nieuwjaarswens

nieuwjaarswens 2018

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén