Maand: mei 2018

PvdA/GL betreurt keuze van fractielid om naar GBK over te stappen

De fractie en steunfractie van PvdA/GroenLinks hebben de afgelopen maanden met elkaar gesproken over onze werkwijze en stijl. We willen een partij zijn die inwoners actief betrekt, meer naar de inwoners toegaat, de boer op gaat, acties onderneemt en eigen initiatieven neemt. Daarin bleken verschillen te zijn tussen Karin vd Gaast en alle andere leden van de fractie en steunfractie. Dat heeft haar doen besluiten niet meer haar werkzaamheden voor PvdA/GroenLinks voort te zetten, maar aan te sluiten bij een andere partij. Dit betreuren wij we hadden graag de zetel voor PvdA/GroenLinks willen behouden, zoals de kiezer heeft gekozen.

 

Inwoners aan zet voor de toekomst

PvdA/GroenLinks Koggenland organiseert meet-ups

PvdA/GroenLinks heeft de vurige wens dat inwoners van Koggenland meer betrokken worden bij initiatieven, projecten en ontwikkelingen die door de gemeente worden uitgevoerd. Het was dan ook niet voor niets dat de fractie met een motie kwam met de titel “informeren gewoon doen“.

Binnenkort wordt de kadernota gepresenteerd aan de raad. Een document van het college waarin ze aangeven wat ze de komende vier begrotingsjaren wil realiseren. Dat gaat over onze inwoners, hun wensen, mogelijkheden. Volgens PvdA/GroenLinks een mooi moment om eens te peilen wat de inwoners hiervan vinden. We staan als Koggenland namelijk voor een aantal uitdagende vraagstukken waarbij de input van experts en inwoners gewenst is.

Deskundigen zitten niet in de raad. De echte deskundigen zijn de inwoners zelf en een aantal deskundigen die ons kunnen helpen om de toekomstige opgaven goed te verwoorden. Daarom neemt PvdA/GroenLinks het initiatief om inwoners en experts te betrekken bij de kadernota door meet-ups te organiseren. Maar voordat we dat doen willen we eerst weten of onze inwoners hier behoefte aan hebben. Daarom peilen we via social media of hier behoefte aan is, en welke onderwerpen op de agenda moeten komen staan.

We wilden dit eigenlijk met de hele raad samen doen, maar helaas dat idee sneuvelde want volgens onze raadscollega’s is 9 juli (vergadering over de kadernota) te kort dag om dit alles te regelen.  En daarom  doen we het gewoon zelf. We organiseren een meet-up met allerlei leuke, interessante, mondige types uit Koggenland die ons input geven over gasloos en duurzaam bouwen, jeugd, ouderenzorg, participatie …….Even peilen of onze inwoners hier wel op zitten te wachten. Bij groen licht gaan we aan de bak en organiseren we een meet-up.

Saskia Borgers

Statiegeld motie unaniem aangenomen

Statiegeld AlliantieWat werd ik geraakt door het facebook bericht van onze burgervader die een foto poste van een koe die dood in het weiland ligt door het eten van vlijmscherpe stukjes plastic en blik.

Een beeld wat je raakt, en even niet meer van je netvlies afgaat.

Een moment van machteloosheid bekruipt je als je dit beeld voor ogen houdt en al het zwerfafval langs de weg en in het weiland ziet liggen.

Jaarlijks kost het ons een vermogen om die troep op te ruimen.

De beslissing van de regering om de uitbreiding van statiegeld uit te stellen is een slechte zaak voor het milieu. Het uitstel negeert bovendien de roep van meer dan 200 gemeenten om statiegeld dit jaar uit te breiden.

De methodes van de industrie om zwerfafval te verminderen leiden niet tot resultaat. Het leidt er enkel toe dat statiegeld wordt geblokkeerd. Dit wordt bevestigd door het recycling netwerk, greenpeace, de plastic soup foundation en Stichting de Noordzee in reactie op de brief van de staatssecretaris van I&W aan de tweede kamer over zwerfafval en statiegeld.

Daarom roepen opnieuw velen gemeenten de minister op door het tekenen van deze statiegeldalliantie om opnieuw met de industrie om tafel te gaan en wel meer statiegeld in te voeren om te voorkomen dat al die miljoenen extra flesjes en doppen in het milieu terecht komen en bijdragen aan de plastic soup.

Ik ben er trots op dat onze eerste motie zo breed wordt ondersteund door onze raad. Dit is een signaal uit Koggenland, een signaal uit WestFriesland, een signaal aan het VNG en daarmee aan de staatssecretaris.

Beste staatssecretaris, kom op! Achter u staan honderden gemeenten die u steunen om het plastic uit het milieu te weren zodat wij en onze dieren geen overlast hebben van al dat zwerfplastic in ons milieu.

Geef ze van Jetje

Met deze motie uit de raad van Koggenland steunen wij de alliantie.

Zo ondertekenen VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL de motie

…en we gaan over tot de orde van de dag

Saskia Borgers

 

 

Informeren gewoon doen

PvdA/GroenLinks geeft inwoners stem terug

Vanuit de molen kijk ik naar de biomassavergister aan de Kooimanweg. De molenaar vertelt over zijn aanstaande verhuizing. “Met pijn in mijn hart vertrek ik”, zegt de molenaar als hij een kop koffie voor me inschenkt. “Kijk, hoe mooi en stil het hier kan zijn! Door de komst van dit biogasbedrijf slapen we niet meer, hebben we stress en gezondheidsklachten. Eén keer is de gemeente langs geweest. Daarna hebben we nooit meer wat van ze vernomen. We hebben geen zin om te wachten totdat de gemeente iets onderneemt. Ik heb geen hoop meer dat er iets veranderd”.

Ik drink van mijn koffie en hoor welke ellende dit biogasbedrijf heeft veroorzaakt. Hoe ze er voorheen woonden en door de komst van dit bedrijf, hun droom door geluidsoverlast en trilling een gevaarlijke nachtmerrie werd.

Bij een familie iets verderop constateer ik scheuren in de muren. Volgens hen ontstaan tijdens de bouw van het biogasbedrijf. Grondwater is toen in grote hoeveelheden onttrokken met alle gevolgen van dien. Volgens het Hoogheemraadschap was hiertoe een melding en registratie nodig. “Niemand die om ons bekommerde”, zegt de eigenaar met verdriet in zijn stem. Hij is de eigenaar van een mooi nog niet zo oud gebouwd huis aan de Uitgang. “We hebben het gevoel dat we niet serieus genomen worden. We horen ook al jarenlang een bromtoon, zelfs op onze slaapkamer, gek worden we ervan, slapen doen we daar niet meer. We staan te boek staan als emotionele zeurpieten. Inmiddels hebben we allerlei deskundigen in de armen genomen om ons te adviseren, het heeft ons bakken met geld gekost. Maar niemand heeft ons nog verteld wat we voor stappen moeten nemen”.

Op 14 mei vindt het debat plaats over het herstelplan landelijk gebied. Op het eerste oog een technische exercitie, over een bestemmingsplan met een aantal noodzakelijke wijzigingen. Ware het niet dat al jarenlang inwoners in de Wogmeer aandacht vragen voor de klachten die zij ondervinden van het biogasbedrijf aan de Kooimanweg. Deze installatie had er met de wetenschap van nu, nooit mogen staan. Zo’n installatie past beter op een bedrijventerrein, op ruime afstand van woningen, waar verkeer makkelijk ontsloten kan worden. PvdA/GroenLinks is dan ook van mening dat bij dit soort vergunningaanvragen, waarbij neveneffecten ontstaan voor mens en milieu, het bestuur haar inwoners veel pro-actiever  moet betrekken. Zowel in het voorproces bij de aanvraag, tussentijds en ook daarna als er mogelijk klachten ontstaan. De gemeente is van mening dat een publicatie in de krant en een informatie-avond voldoende is om haar inwoners te betrekken. PvdA/GroenLinks deelt die mening niet en vindt dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij dit soort planologische keuzes in het landelijk gebied met veel omwonenden,  meer dan nodig is, ze dient dan ook een motie in met de titel “ Informeren gewoon Doen”. En doet tevens een voorstel hoe de betrokkenheid van bewoners geregeld moet worden door de informatieladder te introduceren. Hiermee loopt PvdA/GroenLinks vooruit op de introductie van de omgevingswet die de participatie met inwoners vereist. De wet zal pas in 2021 in werking treden.

Vergisters zetten mest, groente- fruit- en tuinafval en rioolslib om in biogas dat te gebruiken is voor de opwekking van warmte en stroom. De glastuinbouwer kan de stroom gebruiken voor het eigen bedrijf en het overschot leveren aan het stroomnet. De vraag naar groen gas zal sterk stijgen, zeker nu de gaswinning uit het Groninger veld op termijn zal worden gestaakt en het gebruik van fossiele brandstof waaronder aardgas, moet worden teruggedrongen. Groen gas kan een alternatief zijn voor gewoon aardgas. Groen gas is naar het idee van PvdA/GroenLinks een goed alternatief voor grote bedrijven/fabrieken die moeilijk zonder aardgas kunnen en datzelfde geldt voor (de verwarming van) veel oude huizen. Groen gas kan aardgas op termijn vervangen als het na een paar bewerkingen verandert is  van samenstelling. PvdA/GroenLinks is voorstander om op deze wijze gas te produceren,wel vindt ze dat dit soort biogasbedrijven in  een omgeving horen  waar de toeleveranciers van die meststoffen daadwerkelijk in bedrijf zijn zoals op de Greenery of op een bedrijventerrein waar makkelijk zwaar transport, vrachtwagens met meststoffen naartoe kunnen rijden. PvdA/GroenLinks is niet voor het goedkeuren van een  biogasbedrijf wat maar afhankelijk is van één glastuinder. Zo’n bedrijf kan niet renderen zonder dat er ook veel meststoffen van andere glastuinders moet worden omgezet.

In de Wogmeer hebben een aantal inwoners zich verenigd . Ze zijn het zat dat er zoveel zware vrachtwagens op hoge snelheid over hun dijkje denderen. Een maand lang houden ze de transportbewegingen bij. Ze komen op meer dan 20 transporten per dag met soms extreme uitschieters. Ook midden in de nacht wordt er gereden, terwijl de vergunning enkel ruimte biedt tussen 7 uur ‘s ochtend tot 7 uur ‘s avonds. Met het herstelplan mogen er straks niet meer dan 12 vervoersbewegingen per dag zijn, dus 6 transporten in totaal. Daar moet het biogasbedrijf rendabel op kunnen draaien. Want het afval uit het glastuinbouwbedrijf waar dit biogasbedrijf aan gekoppeld is moet per jaar zo’n 12.500 ton afval produceren en heeft daarbij zo’n zelfde aanvoer van elders nodig wil ze voldoende groen gas leveren. Als we van buiten naar binnen kijken zien we een glastuinbouwbedrijf wat niet echt floreert. Er staan geen mooie pioenrozen, chrysanten of andere bloemen te pronken onder het glas. Het is er stil. Dat is raar! Aangezien het biogasbedrijf gebouwd is om het afval van het glastuinbouwbedrijf te gebruiken voor de vergister om zo een fantastisch innovatief energie neutraal staaltje uit te voeren, met veel subsidie van de provincie.

PvdA/GroenLinks vindt dat de vergunningaanvrager zelf eerst aan zet is bij het verstrekken van informatie. Met hulp van de gemeente zal de aanvrager omwonenden actief moeten betrekken, met niet alleen een bekendmaking via een advertentie. Ook als de vergunning is gegeven blijft de aanvrager/eigenaar verantwoordelijk voor de informatie voorziening en zal deze bij klachten en meldingen over het bedrijf verplicht zijn omwonenden opnieuw te betrekken en te komen met maatregelen en voorzieningen. Het gemeentebestuur is en blijft verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. En als die met voeten getreden wordt  zoals hier het geval is, door teveel transportbewegingen dan toegestaan, en ook nog eens na 19 uur ’s zal het bestuur niet alleen bestuursrechtelijk maar ook strafrechtelijk moeten optreden.

PvdA/GroenLinks is van mening dat het pro-actiever communiceren bij dit soort ontwikkelingen noodzakelijk is wil je zorgvuldig omgaan met de gezondheid en leefbaarheid van je inwoners, waarbij op voorhand vergunningaanvragers rekening kunnen houden met de eisen en wensen van de belanghebbenden zodat we voorkomen dat we met elkaar in conflict raken over de juridische (on)mogelijkheden van de vergunning, terwijl het juist moet gaan over: hoe zorgen we ervoor dat ik fijn kan wonen in mijn huis, mijn kinderen veilig naar school kunnen fietsen zonder overlast van het transport.

Met de motie Informeren Gewoon Doen hoopt ze op steun uit de raad om al in de geest van de omgevingswet te acteren en doet zelfs het voorstel om daarvoor een informatieladder te gebruiken.

Saskia Borgers

Informeren gewoon doen NHD

Informeren gewoon doen NHD

Aansluiten bij statiegeldalliantie

motie van PvdA/GroenLinks

In navolging op GroenLinks Hoorn, de PvdA Enkhuizen, Opmeer, Stedebroec en Medemblik, roept de PvdA/GroenLinks Koggenland de raad op om als Koggenland de statiegeldalliantie te ondertekenen. Dit is een statement tegen al dat plastic zwerfafval wat een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. Op 31 augustus 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit rapport wordt duidelijk dat statiegeld een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval.

Statiegeld Alliantie

Tijdens de campagne heeft PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om te troeptrimmen. Een handjevol mensen deed mee aan deze sportieve run. De uiteindelijke afval-buit bestond vooral uit blikjes, plastic flesjes en andersoortig plastic. Ook tijdens de landelijke schoonmaakdag deden we mee en constateerden we hetzelfde. Daarom willen we dat onze gemeente dit initiatief van de Statiegeldalliantie, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld, ondersteund. Velen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven, burgerinitiatieven en inmiddels een groot aantal gemeenten hebben hun handtekening gezet. De alliantie vraagt de regering(en) om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Met de motie die PvdA/GroenLinks op 14 mei indient verzoeken zij het college zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om zo een krachtig West Fries signaal te geven aan onze regering.

Saskia Borgers

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén