Page 2 of 5

Inwoners aan zet voor de toekomst

PvdA/GroenLinks Koggenland organiseert meet-ups

PvdA/GroenLinks heeft de vurige wens dat inwoners van Koggenland meer betrokken worden bij initiatieven, projecten en ontwikkelingen die door de gemeente worden uitgevoerd. Het was dan ook niet voor niets dat de fractie met een motie kwam met de titel “informeren gewoon doen“.

Binnenkort wordt de kadernota gepresenteerd aan de raad. Een document van het college waarin ze aangeven wat ze de komende vier begrotingsjaren wil realiseren. Dat gaat over onze inwoners, hun wensen, mogelijkheden. Volgens PvdA/GroenLinks een mooi moment om eens te peilen wat de inwoners hiervan vinden. We staan als Koggenland namelijk voor een aantal uitdagende vraagstukken waarbij de input van experts en inwoners gewenst is.

Deskundigen zitten niet in de raad. De echte deskundigen zijn de inwoners zelf en een aantal deskundigen die ons kunnen helpen om de toekomstige opgaven goed te verwoorden. Daarom neemt PvdA/GroenLinks het initiatief om inwoners en experts te betrekken bij de kadernota door meet-ups te organiseren. Maar voordat we dat doen willen we eerst weten of onze inwoners hier behoefte aan hebben. Daarom peilen we via social media of hier behoefte aan is, en welke onderwerpen op de agenda moeten komen staan.

We wilden dit eigenlijk met de hele raad samen doen, maar helaas dat idee sneuvelde want volgens onze raadscollega’s is 9 juli (vergadering over de kadernota) te kort dag om dit alles te regelen.  En daarom  doen we het gewoon zelf. We organiseren een meet-up met allerlei leuke, interessante, mondige types uit Koggenland die ons input geven over gasloos en duurzaam bouwen, jeugd, ouderenzorg, participatie …….Even peilen of onze inwoners hier wel op zitten te wachten. Bij groen licht gaan we aan de bak en organiseren we een meet-up.

Saskia Borgers

statiegeld machine

Statiegeld motie unaniem aangenomen

Statiegeld AlliantieWat werd ik geraakt door het facebook bericht van onze burgervader die een foto poste van een koe die dood in het weiland ligt door het eten van vlijmscherpe stukjes plastic en blik.

Een beeld wat je raakt, en even niet meer van je netvlies afgaat.

Een moment van machteloosheid bekruipt je als je dit beeld voor ogen houdt en al het zwerfafval langs de weg en in het weiland ziet liggen.

Jaarlijks kost het ons een vermogen om die troep op te ruimen.

De beslissing van de regering om de uitbreiding van statiegeld uit te stellen is een slechte zaak voor het milieu. Het uitstel negeert bovendien de roep van meer dan 200 gemeenten om statiegeld dit jaar uit te breiden.

De methodes van de industrie om zwerfafval te verminderen leiden niet tot resultaat. Het leidt er enkel toe dat statiegeld wordt geblokkeerd. Dit wordt bevestigd door het recycling netwerk, greenpeace, de plastic soup foundation en Stichting de Noordzee in reactie op de brief van de staatssecretaris van I&W aan de tweede kamer over zwerfafval en statiegeld.

Daarom roepen opnieuw velen gemeenten de minister op door het tekenen van deze statiegeldalliantie om opnieuw met de industrie om tafel te gaan en wel meer statiegeld in te voeren om te voorkomen dat al die miljoenen extra flesjes en doppen in het milieu terecht komen en bijdragen aan de plastic soup.

Ik ben er trots op dat onze eerste motie zo breed wordt ondersteund door onze raad. Dit is een signaal uit Koggenland, een signaal uit WestFriesland, een signaal aan het VNG en daarmee aan de staatssecretaris.

Beste staatssecretaris, kom op! Achter u staan honderden gemeenten die u steunen om het plastic uit het milieu te weren zodat wij en onze dieren geen overlast hebben van al dat zwerfplastic in ons milieu.

Geef ze van Jetje

Met deze motie uit de raad van Koggenland steunen wij de alliantie.

Zo ondertekenen VVD, CDA, WK, GBK en PvdA/GL de motie

…en we gaan over tot de orde van de dag

Saskia Borgers

 

 

Informeren gewoon doen

PvdA/GroenLinks geeft inwoners stem terug

Vanuit de molen kijk ik naar de biomassavergister aan de Kooimanweg. De molenaar vertelt over zijn aanstaande verhuizing. “Met pijn in mijn hart vertrek ik”, zegt de molenaar als hij een kop koffie voor me inschenkt. “Kijk, hoe mooi en stil het hier kan zijn! Door de komst van dit biogasbedrijf slapen we niet meer, hebben we stress en gezondheidsklachten. Eén keer is de gemeente langs geweest. Daarna hebben we nooit meer wat van ze vernomen. We hebben geen zin om te wachten totdat de gemeente iets onderneemt. Ik heb geen hoop meer dat er iets veranderd”.

Ik drink van mijn koffie en hoor welke ellende dit biogasbedrijf heeft veroorzaakt. Hoe ze er voorheen woonden en door de komst van dit bedrijf, hun droom door geluidsoverlast en trilling een gevaarlijke nachtmerrie werd.

Bij een familie iets verderop constateer ik scheuren in de muren. Volgens hen ontstaan tijdens de bouw van het biogasbedrijf. Grondwater is toen in grote hoeveelheden onttrokken met alle gevolgen van dien. Volgens het Hoogheemraadschap was hiertoe een melding en registratie nodig. “Niemand die om ons bekommerde”, zegt de eigenaar met verdriet in zijn stem. Hij is de eigenaar van een mooi nog niet zo oud gebouwd huis aan de Uitgang. “We hebben het gevoel dat we niet serieus genomen worden. We horen ook al jarenlang een bromtoon, zelfs op onze slaapkamer, gek worden we ervan, slapen doen we daar niet meer. We staan te boek staan als emotionele zeurpieten. Inmiddels hebben we allerlei deskundigen in de armen genomen om ons te adviseren, het heeft ons bakken met geld gekost. Maar niemand heeft ons nog verteld wat we voor stappen moeten nemen”.

Op 14 mei vindt het debat plaats over het herstelplan landelijk gebied. Op het eerste oog een technische exercitie, over een bestemmingsplan met een aantal noodzakelijke wijzigingen. Ware het niet dat al jarenlang inwoners in de Wogmeer aandacht vragen voor de klachten die zij ondervinden van het biogasbedrijf aan de Kooimanweg. Deze installatie had er met de wetenschap van nu, nooit mogen staan. Zo’n installatie past beter op een bedrijventerrein, op ruime afstand van woningen, waar verkeer makkelijk ontsloten kan worden. PvdA/GroenLinks is dan ook van mening dat bij dit soort vergunningaanvragen, waarbij neveneffecten ontstaan voor mens en milieu, het bestuur haar inwoners veel pro-actiever  moet betrekken. Zowel in het voorproces bij de aanvraag, tussentijds en ook daarna als er mogelijk klachten ontstaan. De gemeente is van mening dat een publicatie in de krant en een informatie-avond voldoende is om haar inwoners te betrekken. PvdA/GroenLinks deelt die mening niet en vindt dat de betrokkenheid van belanghebbenden bij dit soort planologische keuzes in het landelijk gebied met veel omwonenden,  meer dan nodig is, ze dient dan ook een motie in met de titel “ Informeren gewoon Doen”. En doet tevens een voorstel hoe de betrokkenheid van bewoners geregeld moet worden door de informatieladder te introduceren. Hiermee loopt PvdA/GroenLinks vooruit op de introductie van de omgevingswet die de participatie met inwoners vereist. De wet zal pas in 2021 in werking treden.

Vergisters zetten mest, groente- fruit- en tuinafval en rioolslib om in biogas dat te gebruiken is voor de opwekking van warmte en stroom. De glastuinbouwer kan de stroom gebruiken voor het eigen bedrijf en het overschot leveren aan het stroomnet. De vraag naar groen gas zal sterk stijgen, zeker nu de gaswinning uit het Groninger veld op termijn zal worden gestaakt en het gebruik van fossiele brandstof waaronder aardgas, moet worden teruggedrongen. Groen gas kan een alternatief zijn voor gewoon aardgas. Groen gas is naar het idee van PvdA/GroenLinks een goed alternatief voor grote bedrijven/fabrieken die moeilijk zonder aardgas kunnen en datzelfde geldt voor (de verwarming van) veel oude huizen. Groen gas kan aardgas op termijn vervangen als het na een paar bewerkingen verandert is  van samenstelling. PvdA/GroenLinks is voorstander om op deze wijze gas te produceren,wel vindt ze dat dit soort biogasbedrijven in  een omgeving horen  waar de toeleveranciers van die meststoffen daadwerkelijk in bedrijf zijn zoals op de Greenery of op een bedrijventerrein waar makkelijk zwaar transport, vrachtwagens met meststoffen naartoe kunnen rijden. PvdA/GroenLinks is niet voor het goedkeuren van een  biogasbedrijf wat maar afhankelijk is van één glastuinder. Zo’n bedrijf kan niet renderen zonder dat er ook veel meststoffen van andere glastuinders moet worden omgezet.

In de Wogmeer hebben een aantal inwoners zich verenigd . Ze zijn het zat dat er zoveel zware vrachtwagens op hoge snelheid over hun dijkje denderen. Een maand lang houden ze de transportbewegingen bij. Ze komen op meer dan 20 transporten per dag met soms extreme uitschieters. Ook midden in de nacht wordt er gereden, terwijl de vergunning enkel ruimte biedt tussen 7 uur ‘s ochtend tot 7 uur ‘s avonds. Met het herstelplan mogen er straks niet meer dan 12 vervoersbewegingen per dag zijn, dus 6 transporten in totaal. Daar moet het biogasbedrijf rendabel op kunnen draaien. Want het afval uit het glastuinbouwbedrijf waar dit biogasbedrijf aan gekoppeld is moet per jaar zo’n 12.500 ton afval produceren en heeft daarbij zo’n zelfde aanvoer van elders nodig wil ze voldoende groen gas leveren. Als we van buiten naar binnen kijken zien we een glastuinbouwbedrijf wat niet echt floreert. Er staan geen mooie pioenrozen, chrysanten of andere bloemen te pronken onder het glas. Het is er stil. Dat is raar! Aangezien het biogasbedrijf gebouwd is om het afval van het glastuinbouwbedrijf te gebruiken voor de vergister om zo een fantastisch innovatief energie neutraal staaltje uit te voeren, met veel subsidie van de provincie.

PvdA/GroenLinks vindt dat de vergunningaanvrager zelf eerst aan zet is bij het verstrekken van informatie. Met hulp van de gemeente zal de aanvrager omwonenden actief moeten betrekken, met niet alleen een bekendmaking via een advertentie. Ook als de vergunning is gegeven blijft de aanvrager/eigenaar verantwoordelijk voor de informatie voorziening en zal deze bij klachten en meldingen over het bedrijf verplicht zijn omwonenden opnieuw te betrekken en te komen met maatregelen en voorzieningen. Het gemeentebestuur is en blijft verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van haar inwoners. En als die met voeten getreden wordt  zoals hier het geval is, door teveel transportbewegingen dan toegestaan, en ook nog eens na 19 uur ’s zal het bestuur niet alleen bestuursrechtelijk maar ook strafrechtelijk moeten optreden.

PvdA/GroenLinks is van mening dat het pro-actiever communiceren bij dit soort ontwikkelingen noodzakelijk is wil je zorgvuldig omgaan met de gezondheid en leefbaarheid van je inwoners, waarbij op voorhand vergunningaanvragers rekening kunnen houden met de eisen en wensen van de belanghebbenden zodat we voorkomen dat we met elkaar in conflict raken over de juridische (on)mogelijkheden van de vergunning, terwijl het juist moet gaan over: hoe zorgen we ervoor dat ik fijn kan wonen in mijn huis, mijn kinderen veilig naar school kunnen fietsen zonder overlast van het transport.

Met de motie Informeren Gewoon Doen hoopt ze op steun uit de raad om al in de geest van de omgevingswet te acteren en doet zelfs het voorstel om daarvoor een informatieladder te gebruiken.

Saskia Borgers

Informeren gewoon doen NHD

Informeren gewoon doen NHD

statiegeld machine

Aansluiten bij statiegeldalliantie

motie van PvdA/GroenLinks

In navolging op GroenLinks Hoorn, de PvdA Enkhuizen, Opmeer, Stedebroec en Medemblik, roept de PvdA/GroenLinks Koggenland de raad op om als Koggenland de statiegeldalliantie te ondertekenen. Dit is een statement tegen al dat plastic zwerfafval wat een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen. Op 31 augustus 2017 heeft de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer gestuurd. Met dit rapport wordt duidelijk dat statiegeld een effectieve bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval.

Statiegeld Alliantie

Tijdens de campagne heeft PvdA/GroenLinks het initiatief genomen om te troeptrimmen. Een handjevol mensen deed mee aan deze sportieve run. De uiteindelijke afval-buit bestond vooral uit blikjes, plastic flesjes en andersoortig plastic. Ook tijdens de landelijke schoonmaakdag deden we mee en constateerden we hetzelfde. Daarom willen we dat onze gemeente dit initiatief van de Statiegeldalliantie, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld, ondersteund. Velen consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven, burgerinitiatieven en inmiddels een groot aantal gemeenten hebben hun handtekening gezet. De alliantie vraagt de regering(en) om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Met de motie die PvdA/GroenLinks op 14 mei indient verzoeken zij het college zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie om zo een krachtig West Fries signaal te geven aan onze regering.

Saskia Borgers

Vrolijk entree van Koggenland

Bloemetjes Buiten zetten

“wat voor een bloemzaad is dit? welke bloemetjes komen hieruit?, vraagt Eva als ze nieuwsgierig naar de grote emmers kijkt die vol met allerlei mooie verschillende bloemzaadjes zijn gevuld. “Het lijkt wel op het voer van mijn hamster”. Karin die vandaag de regie in handen heeft, legt geduldig uit wat welk zaadje gaat worden. “Dit is klaver, en dit wordt akelei, korenbloem, vingerhoedskruid, margriet en knoopkruid. Sommigen zullen langer blijven staan en anderen maar een jaartje”. Eva kijkt om zich heen, en zegt dan “het mag hier wel vrolijker worden, ik zie alleen maar grond en water”. “Nou kom op dan zegt Karin”. Ze geeft iedereen een bakje en een hark en zo gaan we aan de slag.

Met een enthousiast team van zo 25 vrijwilligers planten we de zaadjes langs de oever van de Jaagweg, vlakbij de windmolens. Dit stukje bij de entree van Koggenland is kleiig, dor en zit vol met riet. Een uitstekende plek om op deze zonnige dag er meer vrolijkheid aan toe te voegen, zodat straks als er bloemen staan de bijen en andere insecten het werk zelf kunnen doen en jaar in jaar uit de bloemen zelf verspreiden zodat er meer bestuivende insecten komen die onmisbaar zijn in de natuur en voor de landbouw. Het huidige groene grasland, die regelmatig wordt besproeid en een overdosis aan mest krijgt, met daaraan de antibiotica toegevoegd, levert te weinig hoogteverschillen en bloemenpracht op waardoor bijen en insecten niet overleven. Vandaar dat wij de bloemetjes buiten gaan zetten, de handen uit de mouwen hebben gestoken om op deze dag van de Aarde een goede daad te verrichten en meer kansen geven aan de bij om te overleven zodat we onze appeltjes, aardbeien en bloemen waar Koggenland zo rijk aan is met gemak kunnen telen.

Saskia Borgers

 

Saai akkoord

Een Saai akkoord

Doen wat we gister al deden

Gister was het landelijke zaaidag. Een dag in het teken van de BIJ. U weet wel, het insect wat zo van groot belang is voor het uiteindelijk kunnen oogsten van appels, druiven en mooie bloemen en planten.

Daar stonden we dan aan die kale kleiige oever van de Jaagweg. Met goedkeuring van de aannemer en de provincie mochten we onze bloemenzaadjes die we van de Pollinators hadden ingekocht uitzaaien zodat er hopelijk binnenkort een bloemenweelde ontstaat bij de entree van Koggenland.

Wellicht betitelt de coalitie ons als hemelbestormers, dromers die het beste voor hebben met de wereld en zich druk maken om dit nietige beestje.

Dan is nu het moment gekomen om hen uit deze droom helpen.

We denken juist groter, verder weg dan het hier en nu, vandaag en morgen, en integraal…..PvdA/GroenLinks is een partij die voor Koggenland van klein naar groot denkt, van regionaal/nationaal en Europees naar lokaal.

We zijn een partij die innovatief is, opvattingen heeft over datgene wat hard nodig is in onze gemeente namelijk; het genereren van werk wat o zo hard nodig is, door; innovatie – energie transitie – en alle zeilen bijzetten door zelf aan de knoppen te zitten en ideeën te ontwikkelen die niet opgelegd zijn door het rijk. Daarvoor heb je  wel nodig dat je ambitie-vol bent , initiatieven neemt en die integraal bekijkt, zelf het goede voorbeeld geeft en kansen biedt aan de markt.

helaas, lezen we niets van dit al in uw akkoord. Het is een akkoord zonder ambitie, een behoudend akkoord. Een akkoord voortbordurend op wat was.

Daar balen we ontzettend van. We zijn niet voor niets in de raad gekomen. We zijn erin gekomen om die bevlogenheid, die verandering die deze regio en ook Koggenland, zo hard nodig heeft, waar te maken. Daar willen we aan meewerken! Onze inzet op tonen.

De coalitie zegt dat ze graag een raadsprogramma wilt maken, samen met ons. Waarom zijn we daar gewoonweg niet mee begonnen? Waarom zijn we niet direct achter de tekentafel gaan staan en hebben we met het evaluatierapport over West Friesland, waar schrikbarende cijfers over onze krimp en verminderde werkgelegenheid in beschreven is,  afspraken gemaakt over die werkgelegenheid, krimp, onderwijs, duurzaamheid, innovatie, recreatie zodat we scenario’s met haalbare doelen en resultaten konden bepalen, zodat de coalitie als een soort zakenkabinet deze de komende vier jaar kan uitvoeren?

We vinden het een gemiste kans, dat de grootste partij direct na haar pro-forma gesprekken als oude partners weer in zee is gegaan met elkaar, om de behoudende relatie die er toch al was weer te bestendigen.

Ondanks dit chagrijn. Staan we te popelen om Mee te DOEN. Want DOEN is het nieuwe denken.

PvdA/GroenLinks roept de coalitie op om in plaats van dat dit akkoord wordt omgetoverd op de heidagen naar een collegewerk-programma, de komende dagen eerst investeert in een raadsbreed-programma die ambitie-vol is en de echt integrale antwoorden geeft op werk, zorg, duurzaamheid, energietransitie en groen.

En dat onze frisse blik, bevlogenheid en veranderbereidheid, die wellicht verrassend en vernieuwend zal zijn gebruikt om de komende jaren te werken aan een Koggenland die beter verdient dan KRACHT, zoals dit akkoord is getiteld, want een Krachtiger Koggenland is gebaad bij verder denken dan morgen waar de BIJ het zeker niet gaat overleven als we blijven doen wat we gister al deden.

Saskia Borgers

Goede daad

Doorzettingskracht

Tussen het schrijven van ons initiatiefvoorstel en het amendement over de biovergister in Hensbroek door, word ik gebeld door een wijkcontactpersoon. Dat is iemand die de belangen van mensen vertegenwoordigd in de wijk. Of ik wat kan betekenen voor twee mensen in de buurt die zorg nodig hebben. Meneer is net geopereerd en kan niet zelfstandig wonen, en mevrouw wacht op een opname van een nieuwe heup. Ze heeft al een paar keer gebeld met het zorgteam van de gemeente maar nog niets gehoord, en de tijd dringt want meneer wordt binnenkort ontslagen uit het ziekenhuis en de tijdelijke opvang bij de Omring loopt af. En mevrouw kan echt hem niet helpen omdat ze zelf niet mobiel is. Tja, wat doe je dan als raadslid? Ik denk even na en bel met sociale zaken van de gemeente. Gelukkig helpen ze me snel verder en kan ik deze heikele kwestie bij de coördinator van het zorgteam neerleggen. Ik krijg te horen dat ze snel contact op zullen nemen met de wijkcontactpersoon en een oplossing gaan bieden voor deze situatie. Fijn om te horen. Ik hoop dat het voor deze mensen goed opgelost wordt.

Saskia Borgers

Een saai behoudend coalitieakkoord

PvdA-GroenLinks over het coalitieakkoord VVD/CDA/WK

PvdA/GroenLinks vindt het coalitieakkoord van Koggenland een saai akkoord. Het bouwt voort op het behoudende insteek van de afgelopen jaren. PvdA/GroenLinks ziet in dit akkoord geen nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, groen, sociaal en mobiliteit. Ze ziet enkel dat deze coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. Hoezo een krachtig akkoord? Voor alle thema’s waarop verandering moet komen, een transitie of een kentering, vragen ze de raad om mee te denken in een raadsbreed programma.  “De oude/nieuwe coalitie heeft ons nodig voor het nieuwe geluid – een stem voor verandering – met een raadsprogramma”, zegt Saskia Borgers fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks.

Een raadsbreed programma is hip. Het is een antwoord op het krijgen van draagvlak in de raad. Op zich vindt de PvdA/GroenLinks dit een mooie intentie. Ook omdat de kiezer heeft gekozen voor verandering – een tegengeluid – door te stemmen op PvdA/GroenLinks, die in deze lijstcombinatie van 0 naar 3 zetels ging. Daarmee stemt een deel van de inwoners voor een ander geluid dan het behoudende wat de CDA en VVD met steun van WK de afgelopen jaren heeft laten horen. We vinden het dan ook betreurenswaardig dat het echte krachtige geluid voor verandering niet terug te lezen is in dit akkoord.

PvdA/GroenLinks vindt dit een gemiste kans. De raad had naar ons idee door de coalitie direct betrokken moeten worden bij het maken van een programma, zodat deze naadloos kan aansluiten op de kadernota en de begroting. Volgens ons is een raadsbreed programma urgent, vanwege een aantal complexe spelende zaken die op ons afkomen zoals de zorg die velen inwoners nodig gaan hebben en de aandacht voor de jeugd.

Naar ons idee worden antwoorden voor verandering even geparkeerd en bevraagd aan de raad. Met geen woord wordt er gerept over energieneutraal bouwen en al zeker niet over gasloos. Een aantal regels in het akkoord zeggen iets over ‘het groen’ maar hoe de coalitie ermee om wil gaan is gissen.

De fietsende en wandelende inwoner komt er helemaal bekaaid vanaf. Dat het trottoir hersteld wordt is fijn, maar dat er totaal geen oog is voor het landbouwverkeer wat met ontoelaatbare snelheid langs fietsend verkeer snelt en er sprake is van het weghalen van de rode fietsstroken maakt het voor PvdA/GroenLinks zichtbaar dat er geen aandacht is voor duurzame mobiliteit. Er wordt zelfs niet ingegaan op collectief vervoer.

Een krachtig Koggenland, is meer dan voortborduren op het oude coalitieprogramma met hier en daar een kleine aanpassing. Een krachtig Koggenland vraagt naar ons idee een daadwerkelijke transitie. Die schijnbaar van ons vandaan moet komen.

redactie: Saskia Borgers

Koggenland aan de Glasvezels

Weg met de Digitale File

een verslag van Fred Doodeman over zijn bezoek aan de informatie-avond over glasvezel

Tijdens de informatieavond spreek ik een gefrustreerde moeder van drie pubers: “Als ik mijn mail wil downloaden, dan moet is eerst mijn zoon vragen of hij wil stoppen met gamen. Hier in het buitengebied is het bereik net zo groot als in het binnenland van Afrika”. Hiervan was ik mij niet bewust, want in mijn dorp werkt het prima. Ik vraag me af: “waarom zou ik me dan in moeten schrijven?”

De man van glasvezel wint er geen doekjes om. Over 2 jaar gaat er zoveel data over de kabel dat er een digitale file ontstaat. Elk jaar verdubbelt namelijk de hoeveelheid aan gebruik. De rek is er uit. Ik bespeur bij mezelf een soort van ongeloof. “Hoezo?”, denk ik. “Is dit niet gewoon een commercieel praatje?”

De wethouder van de VVD roept op tot solidariteit. Ik vraag me af of zij zich al heeft ingeschreven? En wat haar overwegingen dan zouden zijn?

Vier voor mij onbekende providers staan klaar om mijn handtekening te ontvangen. “Moet ik Ziggo dan nu al vaarwel zeggen? Eigenlijk wel, want om nu met twee bedrijven in zee te gaan is ook wat veel en kostbaar. Nu is Ziggo ook niet zaligmakend. Tijdens het inregelen hebben we uren aan de lijn gehangen met de helpdesk. Drie kwartier voordat je contact had was geen uitzondering. De kosten zijn in ieder geval vergelijkbaar”, denk ik en mijmer door.

40% van de Koggenlanders moeten eerst inschrijven en pas dan krijgen we gratis aanleg van glasvezel. De gemeente heeft al wel deals gemaakt, voor de nieuwbouwlocaties en de eigen gebouwen, zodat die 40 procent zeker wel gehaald gaat worden. Maar zo niet, dan blijven al die mensen in het buitengebied met die traagheid in het digitale verkeer in de file staan. “Ik ga het doen!, ik moet het doen!, voor alle inwoners in het buitengebied”, hoor ik mezelf hardop uitspreken als ik na de bijeenkomst op mijn fiets spring. “Gewoon, uit solidariteit! Hup niet twijfelen, zetten die handtekening. Met het vooruitzicht voor zorgeloos internet en tv. Kom op, Koggenland!, laten we elkaar helpen om uit die digitale file te stappen“.

redactie: Saskia Borgers

 

 

Gefeliciteerd van GroenLinks landelijkbureau

Nieuwe Fractie Verdeling

per 10 april een nieuwe verdeling

Vanaf deze week kan Saskia Borgers zich fractievoorzitter noemen van onze partij. Vorige week hebben we met elkaar de taken opnieuw verdeeld. Met Frank Scholtens als fractievertegenwoordiger, Karin Rietveld als steunfractielid en de twee andere fractieleden, Karin vd Gaast en Fred Doodeman, zijn we een team wat wekelijks met elkaar om tafel zit. We willen jullie allemaal blijven betrekken bij acties, projecten en noeste plannetjes.

Het eerste plannetje is al op 22 april. Dan gaan we B(l)ommen gooien op de jaagweg….bloemenzaad verspreiden om de bijen een ijzersterke kans te geven in onze gemeente. Sluit je bij deze actie aan – lees er meer over op onze website.  Wil je ons blijven volgen kijk dan regelmatig op onze facebook pagina en de website.

Wil je ook meedoen met projecten/plannetjes/acties geef dat dan even aan, want binnenkort gaan we brainstormen met welke we binnenkort van start gaan om die mooie schijf van Vijf waar te maken.

Tot snel, groene groet van ons

Saskia Borgers

No tags for this post.

Page 2 of 5