PvdA/GroenLinks wil dat er zo snel mogelijk iets gedaan wordt aan de wachtlijsten en werkdruk in de jeugdzorg. Voor de meest kwetsbare groepen moeten er landelijke expertisecentra komen.

Gemeenten hebben te maken met forse overschrijdingen op jeugdzorg. Er is niet of nauwelijks nog ruimte voor tegenvallers waar het gaat om sociale ondersteuning. De reserves raken op. Inmiddels is helder dat de gemiddelde kosten per inwoner per jaar voor jeugdzorg rond de € 210 euro ligt. We streven naar evenwicht. Wat is draagbaar voor de gemeente en wat is wenselijk voor het kind. Stimuleren van de eerstelijnszorg, zorg nabij.


Jeugdzorg in Koggenland

  • PvdA/GroenLinks wil dat het pgb een volwaardig alternatief wordt voor de zorg in natura. Belemmeringen die verzekeraars en gemeenten opleggen om mensen te ontmoedigen om voor een pgb te kiezen moeten worden weggenomen.


West-Friesland breed

Nauwe contacten met huisartsen zodat die bekend zijn met de lokale sociale kaart. Daar zijn kinderen meer mee geholpen dan het inhuren van dure deskundigheid. PvdA/GroenLinks streeft naar ‘des-kind-igheid’. Passende zorg in de vertrouwde omgeving. Meer verbinding tussen het sociale netwerk (gemeente-onderwijs-gebiedsteam) om tijdig maatwerk te kunnen leveren voor kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Preventie voor repressie, eigen familie of sociale omgeving, dan de jongerenwerker, pas daarna de BOA. Dat is waar PvdA/GroenLinks voor staat. Aanbesteding en zorg zijn wat betreft PvdA/GroenLinks twee verschillende werelden.

De sociale kaart van West-Friesland, van Noord-Holland Noord kent veel deskundigheid en vraagt meer bekendheid. Niet de toetreding van nieuwe partijen aan het firmament. Dit leidt tot fragmentatie en marktwerking. Een ‘race-to-the-bottom’ waar noch de kinderen, noch de gemeentekas uiteindelijk bij gebaat is. Alle ballen op de eerste lijn en via lokale netwerken doorstromen naar een herkenbare tweede lijn als dat nodig is. Dat is het devies.

Sociaal >>

No tags for this post.