De Schijf van 5!

PvdA-GroenLinks Koggenland - Schijf van 5Ons programma is een makkelijk leesbaar 5 punten plan. De schijf van 5! De schijf is een programma waarmee we de komende vier jaar het welzijn  van onze inwoners mee veilig stellen en een beetje beter maken.  De komende jaren willen we samen met u ons inzetten voor: een gezonde duurzame,  aandachtsvolle  en aantrekkelijke leefomgeving waar we nog jaren met plezier wonen, werken en recreëren.

Onze 5 punten zijn;

 • Sociaal: Meedoen! Aandacht voor elkaar met speciale aandacht voor de eenzame inwoners
 • Duurzaam Koggenland: In 2020 voldoet Koggenland aan de klimaatafspraken van Parijs
 • Groen: Aantrekkelijk Koggenland
 • Veilig: naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes
 • Wonen: Betaalbare en gevarieerde woningen en goede voorzieningen

 

Sociaal: Meedoen

We delen de (financiële) lasten zo eerlijk mogelijk. De mensen met de lagere inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. Van degenen met de sterkste schouders wordt wat meer gevraagd. Iedereen draagt naar eigen vermogen zijn/haar steentje bij aan onze samenleving, of financieel en/of door bij te dragen aan initiatieven en activiteiten die erop gericht zijn dat al onze inwoners Meedoen!

Als overheid zijn we service gericht en ondersteunend aan de inwoners. Voorzieningen in het kader van de WMO worden zo laagdrempelig mogelijk aangeboden. Voor waar dat passend is, en recht blijft doen, aan de eigenheid van de individuele burger worden mensen verwezen naar beschikbare voorzieningen.  En waar het nodig is organiseren we maatwerkvoorzieningen.

We willen dat de mensen in de thuiszorg en de huishoudelijke hulp de aandacht aan hun klanten blijven geven die nodig is. In overleg met zorginstellingen willen we terugkijken op de afgelopen jaren waar minder tijd en geld beschikbaar was. We zullen samen met hen bepalen wat de meest veilige en prettige (thuis)situatie is om zorg thuis en in verzorgingshuizen te verlenen.

Bijzondere aandacht willen we voor de steeds jonger wordende dementerende inwoner. Hoe zorgen we er samen voor dat we ze herkennen en hun helpen als dat nodig is.

De komende jaren willen we meer aandacht geven aan de eenzame inwoner van Koggenland. We moedigen initiatieven aan die dit probleem aanpakt en ondernemen zelf ook een activiteit namelijk:  de Tafel van Veel. Een initiatief met de plaatselijke horeca om samen te eten en te ontmoeten.

We gaan jongeren aanmoedigen om in plaats van te ‘hangen’ nu zelf eerst met een realistisch plan te komen. Wat is er volgens hun nodig is  dat Koggenland ook voor  hun een plaats is waar het fijn wonen is.  Via de jeugd willen we meer aandacht voor diversiteit en homo-sexualiteit, in de roze week vragen we de basisscholen om hier meer bij stil te staan.

Concreet zijn we van plan om de komende jaren  de volgende initiatieven te nemen:

 • Samen met winkeliers, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders zorgen we ervoor dat Koggenland eind 2018 een dementievriendelijke gemeente is;
 • Samen met de zorginstellingen bepalen we hoe de thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding betaalbaar blijft en de klant de juiste aandacht behoud
 • Met het management van de verzorgingshuizen maken we een plan voor de positie van de huizen
 • Voor iedere jongere die zorg en aandacht nodig heeft, is er een plan.
 • We kopen goede jeugdzorg in waarmee we de kwaliteit voor de zorg kunnen borgen, we hoeven niet voor een dubbeltje op de eerste rij
 • We helpen mee aan het realiseren van een plan dat door de jongeren zelf aandragen is en goed uitvoerbaar blijkt
 • Samen met de locale horeca organiseren we de Tafel van Veel waar niet alleen ouderen maar alle inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen eten.
 • Vanuit de gemeente moedigen we het aan dat er voor scholen gelegenheid is om leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur.
 • De kunstkringen in de verschillende kernen worden gesubsidieerd[1].
 • Er komt geen verdere inkrimping van het bibliotheek aanbod
 • de gemeente is actief in het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid
 • Een welvarende gemeente als Koggenland voert een ruimhartig armoedebeleid.
 • Daar waar sprake is van een belasting- dan wel huurschuld aan de gemeente wordt allereerst via maatschappelijk werk naar een oplossing gezocht.
 • We willen een ruimhartige bijdrage aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen, hiervoor worden de benodigde opvangplaatsen en woningen beschikbaar gesteld en investeringen in de huidige opvangplaatsen.
 • We willen dat er meer aandacht is voor anders geaardheid en diversiteit door via de jeugd stil te staan bij homo-sexualiteit, beginnend bij de basisscholen in de roze week.
 • We vinden dat de gemeente als werkgever moet streven naar diversiteit in het aanname beleid door mensen met een arbeidsbeperking een werkplek aan te bieden, jongeren kansen te bieden via stage- en werkervaringsplaatsen.

Duurzaam Koggenland

We zullen van de klimaatverandering steeds meer gaan merken. Niet alleen in Bangladesh maar ook in Europa krijgen we vaker te maken met natte voeten door hevige regenbuien en stormen. We zijn  de generatie die er nog wat aan kan doen. Daarom willen we niet afwachten tot “Den Haag’ of ‘Brussel’ er wat aan doet, maar zelf  serieus aan de slag gaan zodat we  voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs, die in 2020 al ingaan. We doen dit niet allen voor onszelf  maar juist voor de generaties na ons. We willen nu en in de toekomst prettig kunnen leven en frisse lucht kunnen inademen. We willen een Koggenland waar we kunnen blijven genieten van de natuur en waar onze huizen comfortabel, betaalbaar en bovenal duurzaam verwarmd zijn.  Een Koggenland waar we met duurzame vormen van energie opwekking en elektrisch vervoer klein bijdragen met grote resultaten kunnen boeken. We willen niet alleen inzetten op de voor de hand liggende maatregelen en voorzieningen zoals het nog meer aanmoedigen van het gebruik van zonnecellen en het bouwen van windmolens. We willen juist ook dat er meer kleine duurzame initiatieven worden genomen. Zodat woonwijken  van het gas af kunnen door betere isolatie en door gebruik van duurzame vormen van warmte- en zonne-energie.

De komende jaren nemen we de volgende duurzame initiatieven op weg naar de afspraken van Parijs:

 • We stimuleren lokale initiatieven gericht op duurzame ( collectieve) energie opwekking door goed mee te denken met een integrale vergunningaanvraag, tijdelijke woonruimte en het afgeven van een snelle vergunning (krijgt voorrang in procedures);
 • We stimuleren kleine zelfstandigen en ook innovatieve en duurzame bedrijven in Noord Holland Noord, waarbij het ontwikkelingsbedrijf NHN een belangrijke partner is om dit mee te bevorderen
 • We moedigen het verwijderen van asbest aan en in ruil daarvoor plaatsen we zonnepanelen
 • We geven als lokaal bestuur zelf het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op openbare gebouwen zoals de gemeentelijke gebouwen, brandweerkazernes, sportkantines en dorpshuizen
 • We moedigen het isoleren van woonhuizen en bedrijfsgebouwen aan teneinde te komen tot energielabel A, we stimuleren een extra impuls voor ons cultureel erfgoed “de stolp”
 • Inwoners met een laag inkomen worden ondersteund door een energiecoach en kunnen met behulp van een slimme meter en display op hun energiegebruik energie besparen.
 • Het gebruik van elektrische auto’s willen we stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven en bij de gemeentelijke voertuigen over te schakelen op elektrisch rijden
 • Het plaatsen van oplaadpalen en snelladers bij winkelcentrum Avenhorn en station Obdam.
 • Het bouwen van gasvrije woningen, waarbij het gemeentelijk woningbedrijf het goede voorbeeld geeft door uitsluitend gasvrije, zongeoriënteerde woningen met energielabel A te bouwen
 • Vanaf 2022 de WOZ waarde afhankelijk te maken van het energielabel van het pand.
 • Er komt een investeringsfonds duurzaamheid van waaruit goedkope leningen verstrekt kunnen worden voor innovatieve projecten.

Groen: Aantrekkelijk Koggenland

Koggenland is een mooie, groene en agrarische plattelandsgemeente. Dit karakter staat als een paal boven water. Ook al zijn er plannen om te bouwen dan nog vinden we het van groot belang dat het open karakter tussen Heerhugowaard – Alkmaar – Langedijk (HAL) en Hoorn-Enkhuizen-Stedebroec (HES) gehandhaafd blijft. Het zijn de groene longen van Westfriesland. Ons mooie cultuur historische erfgoed waar we trots op moeten zijn en blijven.

Het komt regelmatig voor dat groen in de wijken verdwijnt  omdat we ook voldoende parkeer- en speelvoorzieningen nodig hebben. Wij willen dat het groen in de wijken behouden blijft of elders gecompenseerd wordt.

Dit willen we niet doen door gewoonweg groen aan te planten, maar juist door historische fruitbomen, struiken en inheemse gewassen te planten. Zodat mensen uit de wijk weet hebben wat we hier vroeger teelden en wat wel/niet thuishoort in ons westfriese Koggenland. Ze kunnen ook gebruik  maken en genieten van datgene wat de bomen leveren. Inwoners kunnen het fruit plukken, er sap van maken, het wecken of wellicht een biertje brouwen van de inheemse soorten. Zo komen niet alleen volwassenen weer in aanraking met wat het land ons biedt maar krijgen ook kinderen mee waar ons voedsel vandaan komt.

Koggenbos

We willen in Koggenland een diversiteit en verscheidenheid aan flora en fauna behouden. Die diversiteit vinden we nodig voor onze eigen voedselvoorziening en voor het behoud van het ecosysteem waar we zelf onderdeel van vormen.

We nemen daarvoor de volgende initiatieven:

 • Voor het groen onderhoud gebruiken we geen round up meer, en waar mogelijk zaaien we wilde bloemen in.
 • Waar kan planten we fruit- en notenbomen ook in de bebouwde omgeving. We willen de inwoners van Koggenland weer kennis laten maken met de inheemse rassen.
 • in Ursem komt er bij het Gors een Koggenbos zodat ook in deze grotere kern een groen recreatiegebied ontstaat. Onderdeel daarvan kan een educatief Voedselbos zijn.
 • Waar mogelijk uitbreiding van recreatieve water- fiets en wandelroutes
 • Er komen watertappunten in dorpskernen en bij belangrijke recreatieve knooppunten.. Dit om de verkoop van kleine waterflesjes en het weggooien daarvan te voorkomen
 • (Oude vergane) Landbouwschuren worden als voorheen in “groen” gepakt, door meer bomen er omheen detoneren ze ons mooie landschap minder
 • Voor het dierenwelzijn wordt brandveiligheid van stallen actief gecontroleerd en gehandhaafd.

Veilig:  naar school of winkel via verantwoorde fiets- en wandelroutes

Veilig verkeer Koggenland is slecht bereikbaar. Je hebt een auto nodig om je te kunnen verplaatsen naar steden,  station of naar voorzieningen. De ontsluiting is nu bar en boos en soms zelfs uiterst gevaarlijk. Door de wegwerkzaamheden die zeker nog het komend jaar worden verricht is het opletten met oversteken voor de deelnemer aan het verkeer. We vinden dat deze situatie uit de hand gelopen is en willen met de aannemer en provincie om tafel om voorzieningen te treffen.

De toekomstige verkeerssituatie waarbij landbouwverkeer en fietser elkaar nog steeds in de weg rijden, vinden we een doorn in het oog. De fietser moet een eigen veilige rijbaan hebben.

De huidige verkeerssituatie op de Bobeldijk is ontoelaatbaar. Automobilisten rijden met bizarre snelheden langs schoolgaande jeugd en de recreanten. Laten we afspreken dat de Bobeldijk vrij baan krijgt voor de fietser en dat de automobilist daar te gast is.

We willen met de provincie in gesprek om te zien waar de OV voorzieningen geïntensiveerd kan worden. Aan een sporadisch rijdende bus heeft niemand iets.  We willen een aanbod dat past bij de behoefte van de inwoners.

We nemen dan ook de volgende initiatieven:

 • We willen fietsveilige zones van en naar Hoorn, Heerhugowaard en de Goorn van en naar school en voor recreanten.
 • De gevolgen van de aanpassingen aan de West Frisiaweg voor de fietsveiligheid worden in kaart gebracht en waar nodig aangepast.
 • Geen brommers op fietspaden, maar gewoon op de weg
 • de maximum snelheden passen we aan zodat er ook echt gehandhaafd kan Dat betekent dat op doorgaande wegen zoals het Gors, de Noorddijkerweg, de Walingsdijk waar nu een snelheid van 60 km geldt, worden verlaagd naar 50 km. De maximum snelheid aan de Leet  wordt van 60km verhoogd naar 70km. De diversiteit van snelheden leidt tot verwarring
 • Er wordt met behulp van flitspalen actief gehandhaafd.
 • De gemeente spant zich in voor uitbreiding van een Openbaar Vervoernet en stimuleert ook andere vormen van collectief vervoer (zoals: auto maatje). Vanuit de verschillende kernen moet het mogelijk zijn om ook ’s avonds per OV centrumgemeenten als Hoorn, Heerhugowaard en Alkmaar te bereiken.

Wonen: betaalbare, gevarieerde woningen en goede voorzieningen

De plannen voor nieuwbouw juichen we toe. Het is nodig dat er voor de (eigen) inwoners gebouwd gaat worden. Wel volgens de uitgangspunten van duurzaamheid, met een breedbandverbinding en losgekoppeld van de gasvoorziening. Jongeren die in hun eigen Koggenland willen blijven wonen, ouderen die kleiner willen gaan wonen, inwoners die tijdelijk onderdak nodig hebben of toekomstige inwoners die de drukke stad willen ontvluchten. Voor allen van hen willen wij betaalbare en gevarieerde woningen aanbieden. Daarbij moet een voorziening als snel internet vanzelfsprekend zijn.

Ouderen moeten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Je woont nergens zo fijn als in je eigen vertrouwde omgeving. Woningen voor ouderen moeten voldoen aan andere eisen dan de standaard. Ze hoeven niet zo groot te zijn als een eengezinswoning. Passender seniorenwoningen zijn dan ook een must.

Voor zowel de starter, de senior alsook degene die tijdelijk een onderkomen nodig heeft, is naar ons idee het principe van tiny houses een oplossing.

Meedoen is belangrijker dan winnen is een gevleugelde uitspraak in de sport. Daarom stimuleren we de breedtesport in Koggenland. We vinden het belangrijk dat er betaalbare en goede sportvoorzieningen zijn voor jong en oud. Een fijne sportschool in de buurt en goede teamsportvoorzieningen staan bovenaan ons lijstje. Maar niet ten koste van alles. Soms is een fusie tussen clubs noodzakelijk om sportvelden te blijven onderhouden en sport in z’n diversiteit aan te blijven bieden.

Sport op school willen we meer aandacht geven doordat scholieren en scholen  meer gebruik kunnen maken van de sportvoorzieningen in Koggenland.

We nemen daarvoor de volgende initiatieven:

 • voor het gemeentelijk woningbedrijf ligt de nadruk op het bouwen van kleine wooneenheden voor jongeren, ouderen en inwoners die een tijdelijke woning nodig hebben
 • het bouwen van tiny-houses, en andere vormen van wooncollectieven, worden mogelijk gemaakt
 • Mogelijkheden voor verbouw en aanbouw ten behoeve van mantelzorg worden verruimd met als uitgangspunt;” ja, tenzij…..” De Omgevingswet moet daarvoor kader gaan bieden
 • Stolpboerderijen zijn ons cultureel erfgoed dat willen we behouden en koesteren. We willen stolpeigenaren als beschermers van het erfgoed regelmatig spreken om te weten wat er speelt en leeft zodat we hen kunnen helpen bij onder andere hun energieopgave.
 • In deze raadsperiode wordt glasvezel aan gelegd waarbij die gebieden waar geen kabel of slechte digitale ontvangst is, voorrang krijgen
 • Teneinde verdere industrialisering van ons platteland tegen te gaan willen we slechts kleine bedrijvigheid in de kernen goedkeuren. Grotere bedrijven willen we zoveel mogelijk concentreren op de bestaande industrieterreinen.
 • Betaalbare sportvoorzieningen in de buurt
 • De kleine kernen in de gemeente Koggenland hebben onze aandacht, we vinden het van groot belang dat de initiatieven die zij nemen om de sociale cohesie te vergroten moeten worden gestimuleerd

[1] sommige verenigingen, instellingen en of initiatieven verdienen het om gesubsidieerd te worden omdat ze recht hebben op een bestaan of een impuls. We zijn terughoudend met het vergeven van subsidies aangezien we van mening zijn dat op eigen kracht het beste is

No tags for this post.