Categorie: Alle berichten Pagina 2 van 36

Vragen woningbouw Hensbroek

PvdA/GroenLinks heeft in het NHD van 1 februari gelezen over het mogelijke uitstel voor woningbouw in Hensbroek. Het gaat om het artikel “Bisdom ligt opnieuw dwars bij woningbouwplan in Hensbroek. Fors uitstel dreigt voor bouw veertien huizen”. We hebben hierover de volgende vragen:

1. Woningbouw is een urgent onderwerp in de gemeente Koggenland, zeker in een kleine kern als Hensbroek.

 • Kunt u toelichten waarom de gemeenteraad via de krant kennis neemt van dit feit en niet apart, al dan niet vertrouwelijk is geïnformeerd?

2. De PVDAGL fractie wil vertrouwelijk geïnformeerd worden over financiële aspecten van het niet doorgaan van deze grond verkoop.

 • Welke prijs was er overeengekomen voor dit stuk grond en wat is de prijs die het Bisdom wil hebben ?

3. Kan er worden toegelicht waarom dit een knelpunt is? Is er met een niet bevoegde partij een prijsafspraak gemaakt? Met andere woorden: hoe kan het dat de gemeente denkt een afspraak te hebben en dat deze afspraak wordt ingetrokken? Is het college van mening dat de bijstelling van de prijs economisch niet haalbaar is, of dat er sprake is van een andere reden waarom dit geschil niet kan worden weggenomen? Dit uiteraard na consultatie van de raad. De zaken liggen nu toch in het openbaar op tafel.

4. Aan het slot van het artikel zinspeelt Wethouder den Dolder op een andere locatie voor de school of de woningbouw in Hensbroek.

 • Over welke locatie gaat dit? Heeft de wethouder dit ook gedeeld met de Raad?
 • Hoe groot zou de vertraging zijn van bouwen op een andere locatie?

5. PVDAGL is van mening dat bestuurders zonder last of ruggespraak hun werk moeten kunnen uitvoeren. Er mag geen schijn zijn van belangenverstrengeling. 

In Koggenland komt het vaker voor dat er grondtransacties zijn tussen kerken en de gemeente. Enkele wethouders hebben nevenfuncties bij verschillende kerken en nemen als wethouder deel aan collegevergaderingen waarin besluiten over deze zaken worden genomen of worden voorbereid.
Het mogelijke beeld van verstrengeling van belangen wordt versterkt als wethouders in de krant worden geciteerd vanuit hun nevenfunctie. Onze fractie vindt dat minimaal ongelukkig.

 • Kan worden toegelicht of wethouders, bestuurders van de gemeente Koggenland, hun functie kunnen combineren met een nevenfunctie in besturen van kerken op het moment dat deze kerken ook zakelijke transacties – zoals grondtransacties – met de gemeente voorbereiden en uitvoeren?
 • Is er sprake van een schijn van belangenverstrengeling in de positie van collegeleden in deze casus?

6. Kan de portefeuillehouder integriteit aangeven op welke wijze de spelregels moeten worden uitgelegd of aangescherpt opdat in de volgende raadsperiode de schijn van belangverstrengeling zo goed mogelijk wordt voorkomen?

No tags for this post.

Woningen in de Maalderij

PvdA/GroenLinks Koggenland heeft vragen gesteld over de mogelijke planontwikkeling voor twaalf woningen met garage aan de dorpsweg in Berkhout (Maalderij).

We weten hoe belangrijk het is om nieuwe woningen te bouwen maar wel met oog voor veiligheid en omgeving. Daarom vindt PvdA/GroenLinks het geen goed idee om op deze plek twaalf woningen met garage te ontwikkelen. Niet alleen omdat het te dicht bij een boerderij wordt gebouwd, maar ook vanwege de verkeersonveiligheid en de beperkte parkeergelegenheid.

We hebben de volgende vragen:

1.       Is het college op de hoogte van deze plannen?

2.      In welk stadium begeven deze plannen zich?

3.       Staat het college positief tegenover deze planontwikkeling? Onlangs is de wethouder in gesprek gegaan met de inwoners, wat kwam er uit dit gsprek? 

4.       Is dit niet een mooie planontwikkeling voor ons eigen woningbedrijf? Heeft u dit overwogen? Wat is de reden dat u deze ontwikkeling niet in eigen beheer zou willen doen? En dat een externe partij een meer aantrekkelijke partner is?

5.       Wat zou deze planontwikkeling voor consequenties hebben en welke maatregelen kunnen/zullen hiervoor genomen moeten worden?

–          De parkeerdrukte/parkeerruimte

–          verkeersveiligheid

–          de woningen binnen/buiten geurcontour en geluidoverlast

6.       Wat is het advies van de omgevingsdienst NHN over de geurcirkel en de aanpalende woningen? Kunnen we dit advies ontvangen?

7.       Is de agrariër op de hoogte van deze planontwikkeling en is er door de ontwikkelaar (zoals vereist in de omgevingswet) op de hoogte gesteld? Zijn de onderwerpen over geurcontour en geluidsoverlast aan de orde geweest?

No tags for this post.

Koggenland gaat tegen de stroom in

PvdA/GroenLinks heeft in het NHD van 25/11 moeten lezen dat het college van Koggenland heeft besloten geen lening te bieden aan Alliander. Alliander heeft haar aandeelhouders gevraagd om deze vorm van financiering om zo de problemen op het net in Noord-Holland op te lossen. Met deze middelen kunnen ze medewerkers aannemen om in de uitvoering te versnellen en investeringen te doen om nieuwe aansluitingen versneld te realiseren. De nieuwe aansluitingen zijn voornamelijk bedoeld voor duurzame energieprojecten als zonneweides en windmolens alsook aansluitingen van nieuwe bedrijven en nieuwe woningbouwlocaties.

We hebben dan ook de volgende vragen:

 1. Onze gemeente is aandeelhouder van Alliander.
  • Wat was het bedrag wat Koggenland als aandeelhouder had kunnen bijdragen en om welk percentage ging het?
  • Wat voor financiële consequenties heeft dit voor de toekomst wat betreft de uitkering dividend?
  • Wat is het verschil in uitkering dividend t.o.v. aandeelhouders die wel een lening hebben verstrekt?
 2. Als aandeelhouder heeft Koggenland een eigenstandige verantwoordelijkheid voor het oplossen van het congestievraagstuk.
  • Waarom beschouwt de gemeente het als een landelijk vraagstuk?
  • Hoe ziet u uw rol als aandeelhouder in dit congestievraagstuk?
  • Hoe ziet de gemeente haar rol t.o.v. die van andere aandeelhouders?
  • Hoe hebben andere aandeelhouders op deze keuze van Koggenland gereageerd en wat was de reactie van de leden van de werkgroep RES?
 3. Welke consequenties heeft het niet bieden van een lening aan Alliander voor toekomstige nieuwe aansluitingen?
  • Leidt deze keuze tot het achteraan sluiten in de rij bij nieuwe aansluitingen?
  • Krijgen andere aandeelhouders een voorrangpositie?
  • Welke consequenties heeft dit voor het aansluiten van het potentiële energiebedrijf, of energiepark de Jaagweg?
  • Welke consequenties heeft het voor de zoeklocaties in de RES 1.0?
 4. Wanneer is de gemeente bereid om het afwijzen van deze lening te bespreken met de gemeenteraad?
No tags for this post.

Pagina 2 van 36

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén